เขียน และเรียบเรียงด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจง่ายในลักษณะการเขียน Blog ทั่วๆ ไป จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ท่านผู้ อ่านหรือผู้ดูแลระบบ สามารถติดตั้งเมล์เซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยตนเอง

เนื้อหาประกอบด้วย

Introduction to Mail Servers – ระบบเมล์เซิร์ฟเวอร์

Chapter 1: การคอนฟิก Postfix  (Postfix server configuration)
- การสร้าง Certificate (Certificate Authority) สำหรับ TLS
- การสร้างใบรับรองเอง (CA)
- การคอนฟิก Postfix TLS ให้ทำงานร่วมกับ ฟรี CA (CAcert.org)
- การคอนฟิก TLS/SSL เพื่อใช้ในการ Authentication
- Firewall สำหรับ Mail Gateway
- การคอนฟิก Cyrus SASL

Chapter 2: การคอนฟิก amavisd-new (Virus Scanner & Content checks)
- การคอนฟิก Postfix ให้ทำงานร่วมกับ Amavisd-new
- การทดสอบการทำงานของ Amavisd-new และ SpamAssassin

Chapter 3: การ คอนฟิก ClamAV, MailScanner โปรแกรมตรวจสอบไวรัส
- การคอนฟิก ClamAV, Freshclam, MailScanner
- การทดสอบ Clamav และ Amavisd-new

Chapter 4: การคอนฟิก Greylisting (AntiSpam Module)

Chapter 5: การติดตั้ง Tumgreyspf
- การคอนฟิก Postfix ให้ทำงานกับ tumgreyspf

Chapter 6: การคอนฟิก Postgrey อาวุธสำหรับปราบสงครามเมลขยะ
- การทำงานของ Postgrey
- การคอนฟิก Postfix ให้ทำงานร่วมกับ Postgrey
- การใช้งาน postgreyreport

Chapter 7: การเซตอับ DNS SPF Record

Chapter 8: การสร้าง DNS Record

Chapter 9: การติดตั้ง Perl modules สำหรับ SPF

Chapter 10: คำสั่งสำหรับ Postfix Administrator

Chapter 11: การคอนฟิก IMAP และ POP Mail Server
- การคอนฟิก courier-imap (High performance)
- การคอนฟิก courier-authlib

Chapter 12: การคอนฟิก SpamAssassion โปรแกรมสำหรับกรองสแปมเมล์
- การติดตั้ง Plugin SPF, DKIM, DSpam, AWL, ClamAV
- การทดสอบจับสแปมด้วย SpamAssassin (Whitelists, Blacklists), การกำหนด Header Policy

Chapter 13: การคอนฟิก procmail โปรแกรมสำหรับสร้าง Maildir และแยกสแปมเมล์
Chapter 14: การคอนฟิก Maildrop โปรแกรมสำหรับสร้าง Maildir อัตโนมัติ และแยกสแปมเมล์

Chapter 15: การติดตั้ง Dovecot IMAP & POP3 Server
- การ Enable SSL
- การคอนฟิก Dovecot POP3
- การทดสอบ POP3
- การคอนฟิก Dovecot SASL

Chapter 16: การติดตั้ง Webmail ด้วยโปรแกรม Squirrelmail

Chapter 17: Postfix Monitoring
- Logfile analysis
- MRTG

Chapter 18: Postfix Firewall

Chapter 19: Troubleshooting & Tips

al2fb_facebook_image_id: 209
Product Options
Combination of product variants is not available

Price: from THB 200.00

Shipping: THB 0.00

Loading Updating cart...